قلموی طلایی

 افتخار دریافت تندیس و قلموی طلایی ششمین جشنواره بین المللی کشور ترکیه 

certificaite

گواهینامه کسب رتبه اول نمایشگاه 25 قرن معماری ایران درآثار آبرنگ توسط 
نادر مهذب نیا
THIS CERTIFICATE IS AWARD TO Nader Mohazabnia
For achieving first prize in the second group exhibition 

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com