ورکشاپ آموزشی رنگ روغن .گالری نگاه نو. 27 آبان 93

oil painting workshop negah no gallery 18 november 2014
آموزش همزمان دوکارترکیبی رنگ روغن با ابعاد 70 * 70 سانتی متر در دو ساعت ونیم
گالری نگاه نو . 27آبان ماه 1393

ورکشاپ آموزشی آبرنگ .گالری نگاه نو. 25 آبان 93

watercolor painting workshop negah no gallery 16 november 2014
آموزش همزمان سه کار با موضوعات متفاوت روی مقواهای مختلف آبرنگ در 3 ساعت
هانیموله . ساندرز و آرچ

مدل ورکشاپ گروهی پنجشنبه22 و29آبان ماه 1393

دوستان و هنرجویان گرامی که برای ورکشاپ اینهفته خودتونو آماده کردید
کار سمت راست در پنجشنبه 22 آبان آموزش داده میشه
و کار سمت چپ درپنجشنبه 29 آبان ماه 1393
(برای اینکارا یک مقوای نیم برگ آرچ یا اشمینگ (هانیموله
روی شاستی بچسبونید

مدل ورکشاپ گروهی پنجشنبه 8 و 15 آبان ماه 1393

دوستان و هنرجویان گرامی که برای ورکشاپ اینهفته ثبت نام کردید
کار سمت راست اسب قهوه ای در پنجشنبه 8 آبان آموزش داده میشه
و کار سمت چپ درپنجشنبه 15 آبان ماه 1393
(برای اینکارا یک مقوای نیم برگ آرچ یا اشمینگ (هانیموله
روی شاستی بچسبونید

Pages

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com